Veiligheid op school

 

Anti-pestprogramma:

De leerlingen groeien op in een steeds complexere, veelvormige maatschappij. Onze school vindt het belangrijk om haar leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden. Leerlingen maken ook nu al deel uit van de samenleving. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen maar ook naar anderen omkijken. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met anderen. Wij willen onze leerlingen kennis en verantwoordelijkheid meegeven voor de samenleving waar ze zelf in leven. Dit alles proberen wij met elkaar te doen en is onze voorwaarde een veilige haven te bieden aan onze kinderen. Om onze kinderen te helpen deze eigenschappen eigen te maken, maken wij gebruik van externen. Deze zijn expert in het geven van sociale training. “Take Care”, “De Leuke Klas”, "Weerbaarheidstraining", "Social media training" en "Schooljudo". Deze trainingen zijn dan ook jaarlijks in ons onderwijs verweven. Tevens bezoeken wij jaarlijks met groep 8 het stadhuis te Vlaardingen en maken kennis met de werking van de democratie. We werken thematisch over de democratie. Ook hebben wij als school een monument geadopteerd, waar wij zorg voor dragen.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via Op-School en WMK vragen in papieren versie.

Incidentenregistratie
De school waarborgt de sociale veiligheid van leerlingen en leraren. We werken met het registratiesysteem Parnassys waarin incidenten en officiële klachten worden vermeld en wij gebruiken hiervoor het leerlingvolgsysteem en een incidenten map. Het wordt gecoördineerd door de IB-er en jaarlijks worden de gegevens geanalyseerd en besproken met het team. Na elk incident wordt actie ondernomen en vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. Incidenten worden in eerste instantie afgehandeld door de leerkracht en als zaken niet opgelost kunnen worden, wordt de ib-er en/of de directie betrokken bij de afhandeling. Ook ouders worden betrokken bij de aanpak van incidenten en indien nodig externen zoals b.v. de wijkagent. De school beschikt over een klachtenregeling en een interne en externe contactpersoon.

Schoolregels
Er zijn schoolregels, klassenregels en gedragsregels waarin de omgang met elkaar centraal staat.

Pestprotocol
In het kader van veiligheid beschikt de school over een aandacht functionaris. Zij is het eerste aanspreekpunt daar waar het gaat om pesten.

Sociaal-emotioneel
Verder gebruikt Avonturijn een volgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling “Op School” en de vragenlijst van scholen op de kaart. Hierin wordt bijgehouden wat de leerkrachten van de leerlingen vinden in de klas wat betreft houding naar leerkracht, houding naar leerling en werkhouding. Aan het begin van elk schooljaar zijn er Sterrenweekgesprekken. Tijdens de Sterrenweken heeft de leerkracht een gesprek met zowel het kind als de ouders, waarin de verwachtingen naar elkaar worden besproken en vastgelegd. 

Hulpverlening
De school beschikt over BHV'ers en gediplomeerde EHBO-ers, die volgens cyclus bijgeschoold worden. Avonturijn beschikt over een ontruimingsplan. Jaarlijks vindt er onderhoud plaats op de brandblus en brandmeldinstallatie. En er is op school een AED aanwezig. We volgen de procedure van de GGD richtlijnen bij infectieziektebeleid.

Meldcode
Wij als school volgen de stappen, die je moet nemen wat betreft de meldcode: • Breng signalen in kaart. • Overleg met een deskundige collega of Veilig Thuis • Praat met ouders of verzorgers • Weeg het geweld • Beslis: Is melden nodig? Is hulpverlening nodig?

Risico inventarisatie
Om de 2 jaar nemen we de RI&E af. Overkoepelend is ereen ARBO- commissie waarin elke school is vertegenwoordigd. Deze ARBO- commissie initieert het ARBO- beleid.

Anti-pestcoördinator:   Tamara Teeuwen, tamarateeuwen@siko.nl 
Intern contactpersoon: Anneke van Dingen, annekevandingen@siko.nl 

Klachtenregeling
Eerst gaat u in gesprek met de leerkracht daarna met de directie . Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u terecht bij de interne contactpersoon van de school. Dit is Anneke van Dingen. Zij kan u helpen en u zo nodig in contact brengen met een onafhankelijke contactpersoon. Wordt er geen oplossing gevonden dan kan uw klacht uiteindelijk worden voorgelegd aan een landelijke klachtencommissie. Via de link kunt u meer informatie over de klachtenregeling vinden die gehanteerd wordt bij SIKO.klachtenregeling