Ons onderwijs

Avonturijn: onze school

Scholen verschillen in sfeer en de manier van werken.
Avonturijn is een moderne, open, christelijke school waar iedereen van harte welkom is.
Wij hebben hoge verwachtingen van al onze leerlingen en wij willen kinderen de kans
geven zich binnen hun mogelijkheden te ontwikkelen.
Vanuit een sfeer van openheid en respect voor elkaar proberen we inhoud te geven aan
ons onderwijs. Voor ons is het belangrijk dat leerkrachten, ouders en kinderen op een 
repectvolle manier met elkaar omgaan en rekening houden met de normen en waarden
van onze samenleving.

Wat biedt Avonturijn u en uw kind:
• Een doorgaande lijn op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling.
• Een doorgaande leerlijn in ons lesgeven van de peutergroep tot en met groep 8.
• Een school waar leerlingen vanuit een veilige basis de wereld van buiten naar binnen kunnen halen. We werken vanuit thema's die door middel van basisontwikkeling en WOWO in ons lesgeven zijn verweven.
• Peuterspeelzaal Avonturijn. Uw kind is welkom vanaf 2 1/2 jaar.
• Er is twee keer in de week bewegingsonderwijs door een vakleerkracht voor de groepen 3 t/m 8. De peuters en de groepen 1 en 2 krijgen bewegingsonderwijs in het speellokaal van hun eigen leerkracht.
• Op school is er de mogelijkheid voor logopedie, fysiotherapie en ondersteuning van een Jeugd Professional in de school.
• Bij extra zorg rondom de ontwikkelingen van uw kind waar meerdere partijen bij betrokken zijn, bespreken wij dit met u en alle betrokkenen (=het ondersteuningsteam) in het Kind In Beeld Overleg = KIBO.
• Voor de ontwikkeling van de weerbaarheid van de kinderen en de sociale vaardigheden zijn er verschillende activiteiten onder schooltijd. In groep 2, 3 en 5 worden er judolessen gegeven, in groep 4 is er De leuke klas, in groep 6 weerbaarheidstraining en in groep 7 Take care.
• Daarnaast kunnen kinderen die op het taal-/ leesgebied onvoldoende ontwikkeld zijn in groep 3 in een plusklas worden geplaatst. De leerkracht of onderwijsassistent geeft uw kind extra aandacht, begeleiding en oefentijd om het leerproces succesvol te laten verlopen.
• In groep 7 & 8 bestaat er de mogelijkheid om mee te doen aan de verlengde schooldag, extra aandacht, begeleiding en oefentijd op het gebied van taal en woordenschat. Eis: geselecteerde, maar zeker gemotiveerde leerling. Voor de leerlingen van groep 7 is er ook studiekring.
• Voor alle kinderen, vanaf groep 3, is er de mogelijkheid om mee te doen aan muzieklessen na schooltijd.

 

Nieuwe leerlingen

Uw kind is van harte welkom op onze school. 
Na het kennismakingsgesprek krijgt u een rondleiding door de school
en kunt u kennismaken met de leerkracht van uw kind.
In het gesprek willen wij een aantal zaken weten die belangrijk kunnen zijn voor
de juiste begeleiding van uw kind, zoals bijv. vragen over de gezondheid, allergie,
medicijngebruik enz. In het gesprek kunt u ook aangeven of wij foto's van uw kind 
op de schoolwebsite mogen zetten. Kinderen mogen vanaf hun 4e jaar naar de 
basisschool maar bij ons kan dat al eerder. Wij hebben een groep voor 2 jarigen
en een groep voor 3 jarigen. In de schoolgids hier meer over.

Schooltijden

De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk.
Voor ouders en de opvang is dat duidelijk en handig.
In de onderbouw krijgen de kinderen meer onderwijs dan gebruikelijk,
maar wij vinden dat goed voor de ontwikkeling van de kinderen.
De school gaat vijf over half negen open om iedereen 
de gelegenheid te geven de kinderen op tijd op school te brengen.